ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเผยแพร่
ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านท่ามะกาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560
โหลดที่นี้----- > https://drive.google.com/open?id=1j1BkH-QhxOmBgtwBW9DkM0-lLNsqimR_
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/open?id=1M3dgnVIDPqsJY-IyctxiF9OGK_L7nz3N
ผลงานการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/open?id=1LQRiHaWTg5XbyLzljjgdmk1OWL1SuT8n