ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม THAMAKA MODEL
รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนท่ามะกา THAMAKA Model ผสานกับวงจรคุณภาพ PDCA
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB