ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

   วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนบ้านท่ามะกา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ยึดหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนมีส่วนร่วม

ปรัชญาโรงเรียน

        ปัญญา นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง