ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ(Mission)

๑.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา

๒.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะกาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบบบูรณาการผู้เรียนเป็นสำคัญ

๓. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มุ่งเน้นการกระจายอำนาจโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษา

๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และปรับเปลี่ยนจตคติในการทำงาน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.     พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษา

๖. ส่งเสริมสนับสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

เป้าประสงค์(Goal)

            ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            ๒.  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

      ๓.โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

          ๔.ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

          ๕. ผู้เรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และตามมาตรฐานการศึกษา

         ๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม

          ๗. อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

          ๘. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน