ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติและกิจกรรมดีเด่น
เกียรติประวัติและกิจกรรมดีเด่น

เกียรติประวัติและกิจกรรมดีเด่น

พ.ศ. 2519 โรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดอันดับ 2
พ.ศ. 2520โล่ห์ทองประดับเพชรของกระททรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2525 โรงเรียนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยดีเด่นอันดับ 2
-โรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดอันดับ 2

พ.ศ. 2526 โรงเรียนดีเด่นระดับจังหวัดอันดับ 2
-โรงเรียนโครงการส่งเสริมจริยศึกษาดีเด่นอันดับ 1

พ.ศ. 2527 โรงเรียนผู้นำหลักสูตร
-โรงเรียนโครงการส่งเสริมจริยศึกษาดีเด่นอันดับ1
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทดีเด่น
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดห้องพยาบาลดีเด่นอันดับ2
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดห้องสมุดดีเด่นระดับจังหวัดอันดับ1
-โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดการทำสื่อกลุ่มทักษะอันดับ1

พ.ศ. 2528 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา
-โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยดีเด่น

พ.ศ. 2529 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจริยศึกษาดีเด่น
-โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยดีเด่น

  พ.ศ. 2531 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด
-โรงเรียนจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น
-โรงเรียนจัดกิจกรรมครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มทักษะภาษาไทยระดับจังหวัด
-โรงเรียนจัดกิจกรรมครูสอนระดับก่อนประถมศึกษาดีเด่น

พ.ศ. 2533 โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดหนังสือเด็กระดับชั้น ป.2 อันดับ 1
-โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือระดับชั้น ป.6 อันดับ 1
-โรงเรียนจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพศิลปะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชั้นป.6 อันดับ1

พ.ศ. 2534 โรงเรียนบริการอนามัยโรงเรียนระดับ1
พ.ศ. 2536 โรงเรียนโครงการอาหารกลางวันดีเด่น อันดับ 2
พ.ศ. 2538 โรงเรียนจัดกิจกรรมการประกวดเรียงความทันตสุขภาพอันดับ 2
พ.ศ. 2540 โรงเรียนจัดกิจกรรมครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นคุรุสภาระดับก่อนประถมศึกษา